Wyniki moich badań naukowych o wytrwałości, satysfakcji z życia i przekonaniu o własnej skuteczności

W tym artykule publikuję wyniki moich badań naukowych.

Ważne jest to, że moje badania NIE są wystarczającym dowodem na przedstawione tezy, a jedynie mogą być traktowane jako wskazówka.

Tutaj prezentuję spis treści tego artykułu:

Jaki był cel i przedmiot badania?

Celem badania było sprawdzenie związków między wytrwałością, a przekonaniem o własnej skuteczności i satysfakcją z życia. Badane były także różnice międzypłciowe w wymienionych wyżej konstruktach.
 
Oto kilka moich pytań badawczych:
 

P1 : Czy wytrwałość ma związek z satysfakcją z życia?

P2 : Czy wytrwałość ma związek z przekonaniem o własnej skuteczności?

P3 : Czy istnieją różnice pomiędzy kobietami, a mężczyznami, w odniesieniu do tych trzech czynników (lub ich podskal)?

P4 : Czy któryś z wymienionych wyżej konstruktów ma wpływ na deklarowane zarobki? Jeśli tak, to który?

 

To tyle na wstępie! Jeśli są do tego jakieś pytania, pisz w komentarzu. Zanim przejdę do wyników to bardzo ważne jest, żeby pokazać Ci czym są poszczególne konstrukty.
 

Przeczytaj ze zrozumieniem kolejne akapity i dopiero potem sprawdź wyniki. 🙂

Wytrwałość

W moim badaniu opieram się o definicję wytrwałości (ang. grit), którą  Duckworth, Peterson, Matthews i Kelly (2007) definiują jako „wytrwałość (ang. perseverance) i pasję do celów długoterminowych” (s. 1087) oraz „tendencję do osiągania celów długoterminowych przy ciągłym zapale i ciężkiej pracy” (Dorth, 2014, p. 1).
 
Wytrwałość (ang. grit) składa się z dwóch czynników: trwałość zainteresowań (ang. consistency of interest) oraz konsekwencja we wkładanym wysiłku (ang. perseverance of effort).
 
Ten pierwszy może być opisany jako tendencja do przyjmowania określonego kierunku oraz zdolność do koncentracji swoich działań na wybranym obszarze.
 
Ten drugi można rozumieć jako zdolność do pracy długoterminowej, nawet w obliczu przeciwności losu lub niepowodzeń.
 
Trwałość zainteresowań jest lepszym predyktorem liczby zmian pracy, podczas gdy konsekwencja we wkładanym wysiłku lepiej przewiduje szkolne stopnie, uczestniczenie w zajęciach dodatkowych, oraz godziny spędzone na oglądaniu telewizji (Duckworth i Quinn, 2009).
 
Wytrwałość (ang. grit) jest ważnym predyktorem życiowych sukcesów (Duckworth & Quinn, 2009), i jest połączona z różnymi pozytywnymi konstruktami, stąd staje się wartościowym obiektem badań i moją inspiracją.

Satysfakcja z życia

blankSatysfakcja życiowa może być również alternatywnie nazywana przez wielu badaczy jako “szczęście”. Ogólne pojęcie “szczęścia” ma niejednoznaczny charakter (Jussi, Suikkanen, 2011). 

Szczęście, które wyraża pojęcie “satysfakcji z życia”, o której mowa w moim badaniu, nie tylko wyraża konkretną satysfakcję, ale wyraża całą satysfakcję życiową (Aksayan, 1990; Ozer & Karabulut, 2003).
 
We współczesnych ramach uważa się, że dobre samopoczucie jest nieodłącznie związane z takimi cechami jak relacje społeczne, zdrowie, warunki pracy, dobro osobiste, wolność, wartości moralne i cechy osobowości (Frijns, 2010).  Ruut Veenhoven (1996) stwierdził w swojej książce “The study of life satisfaction” : 
 
  • Satysfakcja życiowa jest jednym ze wskaźników “pozornej” jakości życia.  Wraz ze wskaźnikami zdrowia psychicznego i fizycznego wskazuje na to, jak dobrze rozwijają się ludzie.” 
 
Skupił się on również na kwestiach społeczno-emocjonalnych, takich jak relacje intymne i zdrowie psychiczne, które w dużym stopniu odpowiadają za różnice w życiowej satysfakcji. Poniżej podaję kilka różnych roboczych definicji satysfakcji życiowej,
 
  • Buetell (2006): “ogólna ocena uczuć i postaw dotyczących życia w danym momencie, od negatywnych do pozytywnych”.
  • Inna popularna definicja satysfakcji życiowej pochodzi od innego wysoko cenionego badacza satysfakcji życiowej, wspomnianego wcześniej Ruuta Veenhovena  (1996): “Satysfakcja życiowa jest to stopień, w jakim dana osoba pozytywnie ocenia ogólną jakość swojego życia jako całości. Innymi słowy, jak bardzo dana osoba lubi życie, które prowadzi”.
  • Wreszcie, Ellison i jego współpracownicy  (1989) definiują satysfakcję życiową jako: “ocenę poznawczą stanu wyjściowego uważaną za stosunkowo spójną i pozostającą pod wpływem czynników społecznych”.

Chociaż istnieją niewielkie różnice między tymi definicjami, podstawowa idea jest taka sama: satysfakcja życiowa odnosi się do ogólnych odczuć danej osoby dotyczących jej życia. Innymi słowy, satysfakcja życiowa jest oceną globalną, a nie taką, która jest uzasadniona w określonym momencie lub w określonej dziedzinie.

Przekonanie o własnej skuteczności

personal brandingPrzekonanie o własnej skuteczności (self-efficacy) jest definiowane jako “ludzki osąd zdolności do organizowania i realizowania działań niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych wyników” (Bandura, 1986, s. 391).
 
Bandura (1977) postawił hipotezę, że przekonanie o własnej skuteczności wpływa na wybór jednostki w działaniach, wysiłku i wytrwałości.
 
Teoria Bandury postuluje, że ludzie zdobywają informacje pozwalające ocenić skuteczność na podstawie osiągnięć w zakresie wydajności, różnych doświadczeń (obserwacyjnych), form perswazji i wskaźników fizjologicznych. Sukcesy podnoszą skuteczność, a porażka ją obniża, ale jeśli poczucie skuteczności jest rozwinięte, porażka może nie mieć większego wpływu (Bandura, 1986).
 
Przekonania na temat skuteczności wpływają również na wzorce myślowe, które mogą poprawić lub osłabić wydajność. Te procesy poznawcze przybierają trzy formy:
 
(1) Cele i dążenia – wysoka skuteczność wspiera wysokie oczekiwania, podczas gdy niska skuteczność powoduje, że ludzie nie są postrzegani jako mało efektywni.
 
(2) Wizualizacja pozytywnych i negatywnych scenariuszy wydajności – wysoka wydajność zachęca do wizualizacji udanych wyników, co, w dalszej części, stanowi pozytywną wskazówkę dla mistrzowskich wysiłków.
 
(3) Jakość myślenia inferencyjnego – wysoka skuteczność sprzyja analitycznym procesom myślenia w reakcji na spowolnienie i trudności (Wood,R. i Bandura, 1989).
 
Osoby, które mają niskie poczucie skuteczności, są bardziej podatne na stres i depresję (Bandura, 1986).
 
Postrzeganie poczucia własnej skuteczności ułatwia osiąganie dobrych wyników w ciągu tych czterech procesów, które są udokumentowane obszernymi dowodami pochodzącymi z różnych źródeł: behawioralne (Schunk 1985), wybór kariery i rozwój (Betz i Hackett 1986), sprawność sportowa (Wurtele 1986), życie społeczne (Leary i Crites Atherton 1986), a także liczne działania zapobiegające chorobom i promujące zdrowie (DiClemente 1986; O’Leary 1985; Strecher etai. 1986; Bandura 1991).

Wyniki

marka osobista, a poranne nawyki w pracy zdalnejWyniki badań własnych pozwoliły na potwierdzenie trzech z pięciu postawionych hipotez badawczych. Analizy dodatkowe pozwoliły na uzyskanie dodatkowych informacji. Poniżej omawiam i interpretuję wyniki.
 
  • Wyniki zmiennej wytrwałość i zmiennej przekonanie o własnej skuteczności korelują ze sobą dodatnio. Co oznacza, że osoby, które cechują się wyższym poziomem wytrwałości mają także adekwatnie bardziej silne przekonanie o własnej skuteczności.
 
  • Potwierdziła się również hipoteza dotycząca zależności pomiędzy wytrwałością, a satysfakcją z życia. Dodatni kierunek korelacji mówi o tym, że osoby, które cechują się wyższym poziomem wytrwałości mają stosunkowo wyższy wskaźnik satysfakcji z życia. To może oznaczać, że taki konstrukt jak “wytrwałość”, może być ważnym predyktorem życiowej satysfakcji oraz jedną ze składowych życiowego sukcesu. Kwestia ta wymaga rozwoju w kolejnych badaniach naukowych.
 
  • Trzecia postawiona hipoteza nie została potwierdzona. Okazało się, że kobiety i mężczyźni nie różnią się od siebie, jeżeli chodzi o czynnik “trwałość zainteresowań”, który jest składową wytrwałości. Stoi to w sprzeczności w obecnymi badaniami w tym temacie (Christensen i Knezek, 2014), jak i potwierdza inne analizy (Duckworth i Quinn, 2009). Trudno jednoznacznie stwierdzić skąd taka rozbieżność. Jedną z moich hipotez są różnice międzykulturowe między Polakami, a Amerykanami. Naturalnie jednak nie można wysuwać żadnych wniosków, gdyż ta kwestia wymaga dokładniejszego zbadania.
 
  •  Okazało się, że kobiety i mężczyźni różnią się pod kątem poziomu satysfakcji z życia. Zgodnie z hipotezą, mężczyźni mają wyższą satysfakcję z życia niż kobiety.
 
  • Ostatnia z postawionych hipotez także została odrzucona. Wykryłem, że kobiety i mężczyźni różnią się od siebie względem przekonania o własnej skuteczności. Różnice pomiędzy średnimi rangami także są spore, co jest niezwykle fascynujące, bo dotychczasowe badania nie wykazały różnic międzypłciowych (Schunk & Lilly, 1984). Mężczyźni mają według mojego badania istotnie wyższe przekonanie o własnej skuteczności.
 
Kwestia ta może być uznana za inspirację do kolejnych badań w tym temacie. Czyżby świat zmienił się tak bardzo, od 1984 roku? Nie można oczywiście wierzyć wynikom jednych badań i na ich podstawie formułować ogólnych wniosków, jednak wydaje mi się, że warto byłoby powtórzyć to badanie i sprawdzić ponownie tę hipotezę.
 
Intrygujące dane dostarczyły także analizy dodatkowe.
 
  • Okazało się, że zarówno wytrwałość, jak i satysfakcja z życia nie są skorelowane z poziomem deklarowanych zarobków. Istotny związek wykryto między zarobkami, a przekonaniem o własnej skuteczności. Siła tego związku była niska i miała dodatni kierunek. Oznacza to, że osoby, które mają wyższy poziom przekonania o własnej skutecznością deklarują wyższy poziom zarobków.
 
Jednakże odnośnie wyników korelacyjnych związanych z zarobkami byłbym bardzo ostrożny, gdyż widzę błędy, które popełniłem przy planowaniu badania. Przede wszystkim sam narzuciłem badanym przedziały zarobków, które były po prostu bardzo rozległe.
 
Wyglądały następująco: 0 – 5000 zł, 5000 zł – 10 000 zł, 10 000 zł do 20 000 zł i powyżej 20 000 zł. A co z różnicami między osobami, które zarabiają dorywczo 500 zł miesięczne, a tymi, którzy pracują na cały etat i otrzymują pensję równą 4850 zł? Wydaje mi się, że przedziały były zbyt obszerne. Gdybym planował to badanie od początku, to zdecydowanie zrobiłbym więcej przedziałów.
 
Poza tym, że niestety nie określiłem tego, czy kwota miesięcznych zarobków jest podawana netto czy brutto. Ten aspekt mógł przesądził o tym, czy ktoś znalazł się w grupie na przykład 5000 zł – 10 000 zł, czy też w grupie 10 000 zł – 20 000 zł. Zatem badani, którzy wpisali kwotę brutto, która mogła wynosić na przykład 10 200 zł (netto poniżej 10 000 zł), mogli być w jednej grupie z osobami, które netto zarabiały od nich dwa razy więcej (opierając się na kwocie netto).
 

Mimo błędów, o których pisałem, uważam, że wyniki tej pracy są interesują i pozwalą na wyciągnięcie kilku wniosków. Wytrwałość jest konstruktem istotnym, który w znaczący sposób może przyczynić się do życiowego sukcesu i satysfakcji. Praktyczne programy rozwijania wytrwałości, bazujące na empirycznie potwierdzonych strategiach praktycznych, takich jak symulacje mentalne czy intencje implementacyjne mogą odegrać ważną rolę wspierającą na drodze do zmiany / sukcesu. 

Co z tego wynika? 🙂

jak zmienić nawykiŻe jeżeli będziesz pracować nad swoimi nawykami i silną wolą, to będziesz rozwijać swoją wytrwałość, a one pomoże Ci wzmocnić przekonanie o własnej skuteczności i zwiększy satysfakcję z życia.

Idąc dalej, wyższe przekonanie o własnej skuteczności wiąże się z wyższym poziomem zarobków. Zatem…

Można postawić hipotezę, że nauka nawyków, to nie koszt, tylko inwestycja w siebie, która będzie zwracać się przez całe życie i nie tylko, lecz także finansowo.

To jak, inwestujesz w siebie 40 zł i kupujesz moją książkę? 🙂

Pół żartem, pół serio, ale mam nadzieję, że rozumiesz po przeczytaniu tego artykułu, jak ważne jest wzmacnianie wytrwałości.

WAŻNE!

To tylko fragment całego artykułu naukowego, nie ma tutaj wielu informacji, które mogą być istotne dla osób zainteresowanych nauką. Treść ma 57 stron, a w tym wpisie zawarłem tylko najważniejsze do zrozumienia kwestie, bez innych (także ważnych), związanych np. z procedurą badania, narzędziami, doborem osób badanych itd.

Podusmowanie i dyskusja

wytrwałość w działaniu, a zdrowie psychiczne, a odkłądanie na później i konsekwencjaArtykuł ten różni się znacząco od innych na moim blogu. Zawiera trochę naukowego słownictwa, które może stwarzać trudności przy czytaniu. Niemniej jednak starałem się maksymalnie upraszać wyrazy i pisać własnymi słowami.

Daj znać w komentarzu, co dokładniej wyjaśnić, jeśli pojawiają Ci się w głowie pytanie!

Poza tym, daj mi koniecznie znać co myślisz o wynikach moich badań i jak Ci się podobał taki artykuł!

Napisanie go wraz z badaniem zajęło mi pół roku. 🙂 Będzie mi miło, jak dasz znać, co myślisz!

PS. Jak uważasz, że jest to temat ważny społecznie, to udostępnij tej artykuł. Dzięki!

Dodatkowe materiały:

Bezpłatny rozdział mojej książki możesz pobrać tutaj

                                    Bezpłatny rozdział książki

                           Kup moją książkę z dedykacją i autografem 

                                           (dostępna wersja ebook)

Literatura cytowana

Aksayan, S. (1990). A Study on the factors affecting the job satisfaction of the nurses working at preventive and curative health services and the related factors. I.U. Institute of Medicine Sciences, Doctorade Thesis, Istanbul. 

Bandura A. (1997), Self-Efficacy: The Exercise of Control, Freeman, New York

Bandura A. Failures in self-regulation: Energy depletion or selective disengagement? Psychological Inquiry. 1996;7:20-24. DOI: 10.1207/s15327965pli0701_3

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.

Bandura, A. (1986)l. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood ClifFs, NJ: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1989b). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development (Vol. 6, pp. 1-60). Greenwich, CT: JAI

Bandura,A. (1991) Self-efficacy mechanism in physiological activation and health-promoting behavior. In Madden,J. (ed.), Neurobiology of Learning, Emotion and Affect. Raven Press, New York, pp. 229-269.

Betz,N.E. and Hackett,G. (1986) Applications of self-efficacy theory to understanding career choice behavior. Journal of Social and Clinical Psychology, 4, 279-289.

Beutell, Nicholas. (2006). Life Satisfaction in Relation to Work and Family. Work Family Researchers Network.

DiClemente,C.C. (1986) Self-efficacy and the addictive behaviors. Journal of Social and Clinical Psychology, 4, 302-315.

Duckworth, A.L., & Quinn, P.D. (2009). Development and validation of the Short Grit Scale (Grit-S). Journal of Personality Assessment, 91, 166–174.

Duckworth, A.L., Kirby, T.A., Tsukayama, E., Berstein, H., & Ericsson, K.A. (2011). Deliberate practice spells success: Why grittier competitors triumph at the National Spelling Bee. Social Psychological and Personality Science, 2, 174–181.

Duckworth, A.L., Peterson, C., Matthews, M.D., & Kelly, D.R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 1087–1101. doi: 10.1037/00223514.92.6.1087 

Duckworth, A.L., Quinn, P.D., & Seligman, M.E.P. (2009). Positive predictors of teacher effectiveness. The Journal of Positive Psychology, 4, 540–547.

Ellison, C. G., Gay, D. A., & Glass, T. A. (1989). Does religious commitment contribute to individual life satisfaction? Social Forces, 68, 100-123.

Frijns, M. (2010). Determinants of life satisfaction. Maastrict University School of Business and Economics Academic Year 2009/1010 Master of Science in International Business Concentration: Organisation Final Thesis.

Jussi, Suikkanen. (2011). An Improved Whole Life Satisfaction Theory of Happiness. International Journal of Wellbeing. 1. 10.5502/ijw.v1i1.7.

Leary,M.R and Crites-Atherton,S. (1986) Self-efficacy, social anxiety, and inhibition in int

Schunk, D. H. (1985). Participation in goal setting: Effects on self-efficacy and skills of learning disabled children. Journal of Special Education, 19, 307-317.

Schunk, D. H., & Lilly, M. W. (1984). Sex differences in self-efficacy and attributions: Influence of performance feedback. The Journal of Early Adolescence, 4(3), 203-213.

Veenhoven, R. (1996). The study of life-satisfaction.

Wood, R., & Bandura, A. (1989). Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making. Journal of Personality and Social Psychology, 56(3), 407–415.

Wurtele,S.K. (1986) Self-efficacy and athletic performance: a review. Journal of Social and Clinical Psychology, 4, 290- 301.